Reč direktora

Tehnička škola škola sa domom učenika u Apatinu je nastala od industrijsko – zanatske škole koja je osnovana 1945 godine. Godine 1948 industrijsko – zanatska škola prerasta u stručnu školu u industriji i zanatstvu, a kasnije se transformiše u mašinsko poljoprivrednu školu. Mašinsko poljoprivredna škola 1963 godine prerasta u Srednju tehničku školu kojoj se 80 – tih godina priključuje i tekstilna struka. Usled promene programa i transformacije, škola je obrazovala kadrove na II, III, IV i V stepenu stručne spreme. Nakon ukidanja stepena stručne spreme, u okviru škole obrazuju se učenici u trogodišnnjem i četvorogodišnjem trajanju. U okviru četvorogodišnjeg obrazovanja, školske 1964/1965, maturirala je prva generacija mašinskih tehničara. Od školske 2004/2005  počela je svoje školovanje prva generacija mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje. Školske 2003/2004 godine maturirala je poslednja generacija tekstilnog obrazovnog profil. Danas škola, u okviru četvorogodišnjeg školovanja obrazuje učenike mašinske tehničare za kompjutersko upravljane mašine CNC. Od školske 1999/2000 godine otpočela je svoje školovanje prva generacija učenika obrazovnog profila kuvar – konobar, koja je uspešno maturirala 2003/2004 godine  Danas u  okviru trogodišnjeg obrazovanja škola obrazuje sledeće profile: vozač motornih vozila i kuvar.


Direktor, Nedeljko Šarac