Zavarivač

Zavarivač u toku školovanja usvaja teoretska i praktična znanja i ovladava veštinama elektrolučnog i gasnog zavarivanja metala. Osposobljava se za rad u svim uslovima proizvodnje na bezbedan način. Nakon školovanja učenicima se pruža mogućnost zaposlenja u svim metaloprerađivačkim preduzećima, brodogradnji, mostogradnji, automobilskoj industriji, rafinerijama, termocentralama, toplanama itd. Nakon završetka školovanja učenici mogu započeti i samostalan posao ili nastaviti dalje školovanje u vidu dokvalifikacije za 4 ili 5 stepen kao i upis na višu školu.