Turizam i ugostiteljstvo

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar  je osposobljavanje učenika za pripremu namirnica, izradu, serviranje i dekoraciju jela. S pbziroma na neophodnost stalnog prilagođavanja zahtevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja i stručnog usavršavanja, razvoj karijere učenici će biti osposobljeni za:

  • primenu teorijskog znanja u praktinom kontekstu;
  • efikasan rad u grupnim situacijama;
  • preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i napredovanj u poslu i karijeri;
  • blagovremeno reagovae na promena u radnoj sredini;
  • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;

 

Nakon završetka trogodišnjeg  školovanja učenicima se pruža mogućnost nastavka školovanja va višim strukovnim studijama.