Dom učenika

Dom učenika je vaspitno obrazovna ustanova  namenjena za smeštaj, ishranu i vaspitanje učenika koji pohađaju srednje škole u Apatinu. Od 1987. godine kada je i otvoren,  Dom se nalazi u sastavu Tehničke škole pa je organizacija rada u domu jednim delom uslovljena programom rada škole. Prednost ovakve organizacije se ogleda u kvalitetu saradnje između vaspitača i odeljenskih starešina učenika, kao i stručnih službi škole i doma u procesu planiranja i ostvarivanja vaspitno obrazovnog rada. Pored učenika Tehničke škole, u domu su smešteni i učenici gimnazije “Nikola Tesla“ i Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole. Dom raspolaže sa 57 soba, odnosno 120 mesta.